Nowe prawo budowlane rezygnacja z odpłatności

art

Nowe prawo budowlane - rezygnacja z odpłatności za udostępnianie niektórych danych pzgik dodatkowo wprowadzenie zryczałtowanej opłaty za materiały pzgik przedmiotowe omówienie tematu w sposób klarowny i wnikliwy wyjaśni podstawy również rezygnacja z odpłatności za udostępnianie niektórych danych pzgik oraz wprowadzenie zryczałtowanej opłaty za materiały pzgik cele wprowadzonych zmian w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne również ich wpływ na bieżącą pracę osób z branży geodezyjnej. Powyższe zmiany wchodzą zmniejszenie zakresu informacyjnego egib w życie 1 sierpnia 2020r. Ustawodawca zdecydował się na zmianę przedmiotowej ustawy po największej części ze względu na narastający problem nadmiernych ograniczeń (w tym biurokratycznych) występujących w procesie prowadzenia prac geodezyjnych i kartograficznych zgrupowanych między innymi ze zgłaszaniem prac geodezyjnych i kartograficznych, udostępnianiem materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, opłatami za przedmiotowe udostępnianie, przekazywaniem wyników prac geodezyjnych i kartograficznych oraz ich weryfikacją. Dodatkowo zmieniona ustawa przewiduje zmiany w zakresie procedury uzyskiwania upełnomocnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii. Powstały również regulacje przyspieszające sprawa sądowa inwestycyjny poprzez wprowadzenie podstaw prawnych umożliwiających udostępnianie dokumentów planistycznych z wykorzystaniem technik geinformacyjnych. Do tej pory bowiem nie istniały cyfrowe dane przestrzenne, które w sposób jednolity, precyzyjny i wiarygodny prezentowałyby informacje o istniejącym pokryciu planistycznym w skali kraju. Część jednostek samorządu terytorialnego udostępniała te dane na lokalnych lub miejscowych geoportalach, inne wyłącznie w toku Biuletynu Informacji Publicznej, a nie zawsze uprzedni to informacje kompletne. Proces inwestycyjny jest spowolniony po największej części ze względu na utrudniony wjazd do informacji o planowanym zagospodarowaniu przestrzennym, wobec czego ustawodawca podjął długo wyczekiwane zmiany.